Đây là thủ môn chơi rất tốt nhờ khả năng chọn vị trí, đổ người và phản xạ với chỉ số rất cao

Đây là thủ môn chơi rất tốt nhờ khả năng chọn vị trí, đổ người và phản xạ với chỉ số rất cao

Đây là thủ môn chơi rất tốt nhờ khả năng chọn vị trí, đổ người và phản xạ với chỉ số rất cao

Đây là thủ môn chơi rất tốt nhờ khả năng chọn vị trí, đổ người và phản xạ với chỉ số rất cao

Tags:
Both comments and trackbacks are currently closed.